ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ-ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ-ΦΥΛΑΚΗ ΝΟΟΣ-ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Εἶπεν ὁ Κύριος. ῞Οταν ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῃ δόξῃ αὐτοῦ, καί πάντες οἱ ῞Αγιοι ῎Αγγελοι μετ’αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ’’
Πρίν τήν Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου θά συμβοῦν πολλά γεγονότα, ὅπως ἀναφέρει ἡ ᾿Αποκάλυψη τοῦ ᾿Ιωάννη τοῦ εὑαγγελιστή, ἡ παγκόσμια κήρυξη τοῦ εὐαγγελίου, ἡ μεγάλη ἀκαταστασία σέ ὅλο τόν κόσμο, πόλεμοι, πεῖνα, ἡ ἁμαρτία θά ἔχει φθάσει στό ζενίθ, πού θά ξεπεράσει τά Σόδομα καί Γόμορα τῆς παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ἐμφάνιση τοῦ ᾿Αντιχρίστου πού θά ἐπιτεθεῖ μέ μεγάλη σφοδρότητα σήν ἐκκλησία τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, διωγμοί τῶν χριστιανὼν θά ἀκολουθήσουν, θά ἔχουμε τήν ἐμφάνσιη τοῦ ᾿Ενώχ καί τοῦ Προφήτου ᾿Ηλία, πού θά μαρτυρήσουν καί θά ἀναστηθοῦν μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες, ἀλλά ὁ Κύριος τελικά θά τόν συντρίψει καί θά τόν φυλακίσει αἰώνια στήν κόλαση,¨ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσει’’(᾿Αποκ. στ 2). Τότε θά ἔρθει ὁ Κύριος στήν πλήρη δόξα Του ἐρχόμενος ἐπί τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ’’’( Ματθ. κδ 30) γιά νά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς. Γιά τήν ἡμέρα ἐκείνη, γράφει ὁ προφήτης Δαυ(δ· Θά ἔλθη ὁ Θεός ἡμῶν μετά δόξης καί δέν θά σιωπήση¨ πῦρ κατατρῶγον θά εἶναι ἐνώπιον Αὐτοῦ καί πέριξ αὐτοῦ σφοδρά καταιγίς’’(Ψαλμ. μθ 3).. ῾Ο δέ ἀπόστολος Παῦλος λέγει· Τήν ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν θά κρίνῃ ὁ Θεός τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων, κατά τό Εὐαγγέλιον μου’’(Ρωμ. β 16). ῾Ο δέ ἀπόστολος Πέτρος τονίζει· ῾Η ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἔρχεται, ὡς κλέπτης τήν νύκτα, κατά τήν ὁποίαν οἱ οὐρανοί θέλουσι παρέλθει μέ συριγμόν, τά στοιχεὶα δέ πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθῇ καί ἡ γῇ καί τά ἐν αὐτῆ ἔργα θέλουσι κατακαῇ’’(Β Πέτρ. Γ 10).
Πῶς θά γίνει ἡ Δευτέρα ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου; ᾿Αναφέρει ἡ ᾿Απόκαλυψη τοῦ ᾿Ιωάννη, θά γίνουν φοβερά θαύματα σ’ὅλη τή κτίση καί θά φοβίσει κάθε ζωντανό ἄνθρωπο. Τότε θά ἀκούσθει ἡ ἔβδομη ὑπερφυσική φοβερή σάλπιγγα τῆς ἀποκαλύψεως πού ἡ βροντή της θά εἶναι ἰσχυρότερη ὅλες τίς ἀστραπές τοῦ οὐρανοῦ. Μέ τόν ἤχο τῆς σάλπιγγας θά ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί σέ χρόνο, ὅσο κρατᾶ τό ἀνοιγμα τοῦ βλεφάρου τοῦ ματιοῦ μας. Ποιός θά σαλπίσσει τή σάλπιγγα; ῾Ο Μέγας ᾿Αρχάγγελος Μιχαήλ, πού εἶναι ἡ Δύναμη τοῦ Θεοῦ. Μέ τό ἤχο τῆς σάλπιγγας θά ξυπνήσουν ὅλοι οἱ νεκροί ἀπό τό ᾿Αδάμ μέχρι ἐκείνη τή στιγμή καί θά ἀναστηθοῦν μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. ῾Οσοι ζοῦν θά ἀλλάξουν καί θά γίνουν ἀπό φθαρτοί ἄφθαρτοι, ὅσο ἀνοιγοκλείνει τό βλέφαρο τοῦ ματιοῦ. Τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀναστημένοι σέ ἄφθαρτο πνευματικό σῶμα πρίν τή παρουσία τοῦ Κυρίου, θά προπορεύονται χιλιάδες ἄγγελοι πού θά κρατοῦν τό σημεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου’’(Ματθ. κδ 30), τό ὁποῖο εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί μαζί θά σαλπίζει ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ γιά τήν ἔγερση τῶν νεκρῶν. Μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν θά εἶδουν τόν Κύριον σέ πλήρη δόξα ὡς Θεός ἀληθινός καί Παντοδύναμος γιά νά κρίνει ὅλη τήν οἰκουμένη. Πύρινος ποταμός θά κατακαύσει τά πάντα στή γῆ, βουνά, λόφους καί ὅτι κτιστό θά ὑπάρχει.᾿Από τό πῦρ ἐκεῖνο θά πέσουν τά ἄστρα, ὁ ἥλιος θά σβηστεῖ, ἡ σελήνη θά ἐκλείψει. Τότε θά ἀνακαινισθοῦν τά πάντα. Νέα Γῆ καί νέος οὐρανός θά ὑπάρξει. Μέσα ἀπό τό φοβερό σκοτάδι θά φανεῖ στόν οὐρανό ὁ φωτεινός σταυρός τοῦ Κυρίου σέ λάμψη ὑπερφυσική πού θά φωτίσει τά πάντα. ῎Αγγελοι θά κρατοῦν τόν σταυρό θά στηθεῖ τό κριτήριον, ὁ Θρόνος τοῦ Θεοῦ, πού θά εἶναι πύρινος καί οἱ τροχοί αὐτοῦ πύρινοι. ῎Εμπροσθεν Αὐτοῦ, πύρινος ποταμός καί χιλιάδες τῶν χιλιάδων , μυριάδες τῶν μυριάδων ἀγγέλων θά περιβάλλουν τό Θρόνο τοῦ Θεοῦ καί τότε ἔμπροσθεν τοὺ Θρόνο θά ἀνοιχθοῦν τά βιβλία τῶν ἀνθρώπων, ὅπου θά κριθοῦν, ὅπως ἀναφέρει ὁ προφήτης Δανιήλ᾿Εθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν καί Παλαιός ἡμερῶν ἐκάθητο, καί ἐνδυμα αὐτοῦ πῦρ λευκόν ὡσεί χιών, καί ἡ θρίξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεί ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλόξ πυρός, οἱ τροχοί αὐτοὺ πῦρ φλέγον. Ποταμός πυρός εἶλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ( χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῳ καί μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ( κριτήριον ἐκάθισε καί βίβλοι ἠνεώχθησαν’’(Δαν.ζ 9-10). Στά βιβλία αὐτά θά εἶναι γραμμένα τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅσα εἴπαμε καί ἐκάμαμε στή ζωή μας.Θά φανερωθοῦν τά πονηρά καί τά καλά τῶν ἀνθρώπων, τά κρυφά καί τά φανερά. Διότι ὁ Θεός ὡς Παντογνώστης γνωρίζει τά πάντα, τή κάθε σκέψη μας καί τή κάθε πράξη μας. Τοτε θά στηθοῦν οἱ θρόνοι τῶν ἁγίων ἀποστόλων πού θά κρίνουν μετά τοῦ Θεοῦ-Κριτοῦ.ἐπί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ ᾿Ισραήλ’’(Ματθ. ιθ 28) Πίσω ἀπό τούς θρόνους θά εὑρίσκονται μυριάδες τῶν μυριάδων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων. ῎Εμπροσθεν τοῦ Θρόνου τά βιβλία τῶν ἀνθρώπων καί ὅλοι προφήτες καί ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Οἱ δέ ἄνθρωποι πού θά κρίνονται θά βλέπουν δεξιά τους τό Παράδεισο μέ ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί ἀριστερά τή κόλαση μέ τή φοβερή θέα της. ῞Ολοι θά γονατίσουν ἐνώπιον τοῦ Δικαίου κριτοῦ. Φόβος καί τρόμος θά κατάλαβει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Διότι κανένας δέν θά μπορέσει νά τίς βοηθήσει.Πάντες γάρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ’’(Ρωμ. ιδ 10). Μόνο τά ἔργα τους θά εἶναι οἱ ὑπερασπιστές τῆς ζωῆς τους. Θά ζητηθεῖ ἐάν ἐτήρησαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.᾿Εάν ἦταν πιστοί στά δόγματα τῆς ἐκκλησίας; ᾿Εάν ἀγωνίσθηκαν γιά ἀρετές ἤ ἀφέθησαν στά πάθη τους, στήν κακία, στόν ἐγωϊσμό, κἄ. ῞Ολα τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων δημοσιεύονται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων. Τότε διαχωρίζει ὁ Κύριος ἐκείνους πού ἐφύλαξαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἀπό ἐκείνους πού τίς περιφρόνησαν. ῾Ο ἅγιος ἐφραίμ γράφει· Αὐτοί θέλουσι ἐκλάμψει ὡς ὁ ἥλιος, διότι ἐφύλαξαν τά ἐντολάς τοῦ Κυρίου( αὐτοί εἶναι οἱ ἐλεήμονες, οἱ φιλόπτωχοι καί φιλόρφανοι, οἱ φιλόξενοι,...’’Σ’αὐτούς θά εἴπει ὁ Κύριος·Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ἠτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου’’(Ματθ. κε 34). Οἱ δέ ἀγέρωχοι, ἀπαίδευτοι,... οἱ ἀνελεήμονες καί ἄσπλαγχνοι καί μή ἔχοντες καρπούς μετανοίας,..’’ θά ἀκούσουν τό φοβερό λόγο· Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ακτηραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον, τό ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς ᾿Αγγέλοις αὐτοῦ’’(ΜΑτθ. κε 41).
Ποιός θά εἶναι ὁ Κριτής· ῾Ο Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός. ὀ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐζησε ὡς ἀνθρωπος, ἐπειράσθη, ἐσταυρώθη γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. ῾Η κρίση Του δέν θά μοιάζει μέ τό ἀνθρώπινο δικαστήριο, ἀλλά θά γίνει ὡς λέγει ὁ ἅγιος Συμέων ὁ Νεός Θεολόγος· εἰς τούς ἁμαρτωλούς Πατριάρχας θέλει φέρει ἀντικρύ τούς ἁγίους Πατριάρχας ἤγουν ᾿Ιωάννην τόν Χρυσόστομον, ᾿Ιωάννην τόν ᾿Ελεήμονα, Γργηγόριον τόν Θεολόγν, τόν ἅγιον ᾿Ιγνάτιον(...). Εἰς τούς ἁμαρτωλούς Μητροπολίτας θέλει φέρει ἀντικρύ τούς ἁγίους Μητροπολίτας, τόν Μ. Βασίλειον, τόν Γρηγόριον τόν Θαυματουργόν, τόν ἅγιον ἀμβρόσιον, τόν Νικόλαον(...) καί θέλει τούς εἰπῇ. Δέν ἀπεράσατε καί σεὶ τήν ζωή σας εἰς ἐκείνους τούς τόπους, ὁποῦ αὐτοί μέ ἐθεράπευσαν, καί μέ ἐδούλευσαν; Δέν ἐκαθίσατε εἰς τούς θρόνους αὐτῶν; Διατί δέν ἐμιμήθητε καί τά ἔργα τους;(...). Διατί δέν ἐφοβήθητε νά κρατῆτε καί νά τρώγετε ἐμένα τόν καθαρόν καί ἀμόλυντον μέ ἀκάθαρτα χέρια καί μέ πλέον ἀκάθαρτους ψυχάς;(...) ἔτσι θέλουν κατακριθοῦν Πατέρες ἀπό Πατέρας( δοῦλοι καί ἐλέυθεροι ἀπό δούλους καί ἐλεύθερους( πλούσιοι καί πένητες ἀπό πλουσίους καί πένητας( οἱ ὑπανδρευμένοι ἀπό ὑπανδρευμένους( οἱ ἀνύπανδροι ἀπό ἀνύπανδρους( καί ἁπλῶς εἰπεῖν κάθε ἁμαρτωλός εἰς ἐκείνην τήν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως θέλει ἰδῇ τόν ὅμοιον του ἀντικρύ του εἰς τήν αἰώνιον ζωή καί εἰς τό ἀνεκλάλητον ἐκεῖνο φῶς καί θέλει κατακριθῇ ἀπό αὐτόν(...) Καί ὅταν οἱ ἁμαρτωλοί κοσμικοί ἰδοῦν εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν κοσμικούς δικαίους, καί οἱ ἁμαρτωλοί βασιλεῖς, βασιλεῖς δικαίους, καί οἱ πλούσιοι, καί ὑπανδρευμένοι πλουσίους, καί ὑπανδρευμένους ἁγίους, καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἁμαρτωλοί ὁποῦ θέλει εὑρίσκονται εἰς τήν κόλασιν, τούς ὁμοίους τους ὁποῦ νά εὑρίσκονται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, τότε θέλει ἐντραποῦν, καί θέλει μείνουν ἀναπολόγητοι’’(Τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ, Ν.Βασιλειάδη, σελ.454-455).
῾Ο ἅγιος ᾿Εφραίμ λέγει· Οὐδείς ἄς μή πλανηθῆ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, οὐδείς ἄς μή νομίσῃ ὅτι τά λεγόμενα περί Κρίσεως εἶναι μόνα λόγια. ᾿Αλλά ἄς πιστεύσωμεν ἀκριβῶς καί ἀσφαλῶς ὅλοι εἰς τόν Κύριον, ὅτι κατά τάς Θείας Γραφάς ὑπάρχει ἀνάστασις νεκρῶν καί κρίσις καί ἀνταπόδοσις. Καί ἀφοῦ παραβλέψωμεν τά.πρόσκαιρα καί τά περιφρονήσωμεν, ῎Ας φροντίσωμεων νά ἐτοιμασθῶμεν διά τήν ἀπολογίαν,ὅταν θά παρασταθῶμεν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος, κατά τήν φοβεράν καί φρικτήν ἐκείνην ὥραν. ...Περί αὐτῆς τῆς φρικτῆς ἡμέρας καί φοβερᾶς προεῖπον οἱ Προφῆται καί οἱ ᾿Απόστολοι. Περί αὐτῆς τῆς ἡμέρας καί ὥρας ἡ Θεία Γραφή ἀπό περάτων τῆς οἰκουμένης, εἰς τά ᾿Εκκλησίας καί εἰς πάντα τόπον, βοᾶ καί διαμαρτύρεται καί παρακαλεῖ, λέγουσα· Προσέχετε, γρηγορεῖτε, ἀγρυπνεῖτε, προσεύχεσθε, ἐλεεὶτε, γίνεσθε ἕτοιμοι, διότι δέν γνωρίζετε τήν ἡμέραν οὐδέ τήν ὥραν, κατά τήν ὁποίαν ὁ Κύριος ἡμῶν ἔρχεται’’
Γι’ αὐτό, ἄς ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γινόμενοι εὐσπλαγχνικοί καί ἐλεήμονες στόν πλησίον. ῎Ας ἀκολουθήσουμε τό φῶς τοῦ Θεοῦ πού ὁδηγεῖ στόν παράδεισο. ῎Ας ἀρνηθοῦμε τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, τῆς κακίας καί τῆς ὑπερηφάνειας. ῎Ας εἶναι ἡ ζωή μας ἕνας δρόμος μετάνοιας, προσευχῆς, νηστείας, ταπεινοφροσύνης, ἐλεημοσύνης. Νά δείχνουμε ἀνθεκτικοί στίς κακίες καί στίς προσβολές, στίς κατακρίσεις καί τό μῖσος τῶν ἄλλων, ὅπως ἐδέχθηκε σιωπηλά τά ραπίσματα ὁ ταπεινός ᾿Ιησοῦς. ῎Ας γίνουμε ἄξιοι μιμητές τῆς Θείας ζωῆς Του. ῎Ας βαδίσουμε τό δρόμο τοῦ ταπεινοῦ ᾿Ιησοῦ. ῎Ας ἀγαπήσουμε τή Θεία ζωή Του. Διότι ἐάν ὑπομείνουμε αὐτή τή ζωή, στήν ἄλλη ζωή θά ζήσουμε τή χαρά τοῦ παραδείσου.Γι’αὐτό τονίζει ὁ Κύριος· ᾿Αγωνίζεσθε νά εἰσέλθητε διά τῆς στενῆς πύλης( διότι σᾶς λέγω ὅτι πολλοί θά ζητήσωσι νά εἰσέλθωσι καί δέν θά δυνηθῶσι’’(Ματθ. ζ 13-14).
῾Ο ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει ὅτι ἡ παροῦσα ζωή εἶναι ’’καιρός ἐργασίας, ὁ μέλλων ἀνταποδόσεως’’ δηλαδή ἡ παροῦσα ζωή εἶναι καιρός μετανοίας καί ἀρετῶν καί ἡ δέ μέλλουσα ζωή εἶναι ἀνταπόδοση τῶν καλῶν ἤ κακῶν ἔργων μας.
Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος ὅλους μας νά μετανοήσουμε εἰλικρινά, διότι σ’αὐτή τή ζωή εἶναι πολύ φιλάνθρωπος ὁ Θεός καί προσφέρει τό ἔλεος Του στή δική μας μετάνοια. ῞Ολοι μας μποροῦμε νά σωθοῦμε, ἀρκεῖ μόνο νά μετανοήσουμε μέ τό λόγο καί μέ ταπεινά ἒργα. ῾Ο Κύριος ἤλθε στήν γῆ ταπεινά τήν πρώτη φορά γιά νά σώσει τούς ἁμαρτωλούς. ῎Εδωσε τό αἴμα Του γιά νά μᾶς σώσει. Μᾶς καλεῖ ὅλους μας στήν μετάνοια. ῎Ας ἀγαπήσουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί νά εἴπωμεν μετά τοῦ Δαυ(δ· ὥμοσα καί ἀπεφάσισα νά φυλάξω τάς ἐντολάς σου’’(Ψαλμ. ριη 106). ῎Ας δώσουμε ὅρκο στό Θεό ὅτι θά φυλάξουμε τίς ἐντολές Του, ὅπως προφήτης Δαυ(δ. ῎Ας καταφύγουμε στήν θεία φιλανθρωπία Του, στήν Θεϊκή ἀγάπη Του, στόν μέγα ἒλεος Του. ῎Ας δοξάσουμε τό Θεό μέ τήν καθαρή ζωή μας, μέ τήν ἀγάπη πρός τίς θεῖες ἐντολές Του. ῎Ας φροντίζουμε τήν ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς μας μέ ἔργα μετάνοιας, ἐξομολογήσεως, ἀρετῆς, ὥστε νά ειναι μάρτυρες μας τήν ἡμέρα κρίσεως μας γιά νά ζήσουμε στόν οὐρανό στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νά μήν γίνουμε ράθυμοι, σάν τίς πεντέ μωρές παρθένες ἀλλά νά μοιάσουμε στίς φρόνιμες παρθένες, πού ε2ιχαν ἀναμμένες τίς λαμπάδες τῶν ἀρετῶν τους, στή μετάνοια τοῦ τελώνη, πού ἔλεγε· Θεός ἰλάσθητι μοι τῷ ἁμαρτωλῷ’’ ἤ Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν’’. ῎Ας μή παύει ἡ καρδιά μας νά τρέχει στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ζητῶντας τήν μακροθυμία Του μέ τή μικρή αὐτή προσευχή· Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν’’ γιά νά ἀκούσουμε ὅλοι μας τή γλυκεία φωνή τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ἠτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου’’(Ματθ. κε 34).

Π.Δαμιανός Ζαφείρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: